EKSPERTYZY TECHNICZNE

38. Ekspertyzę techniczną w zakresie oceny systemu wentylacji w lokalu mieszkalnym. 2023

37. Ekspertyzę techniczną w zakresie oceny systemu grzewczego w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego im. Lecha Kaczyńskiego w Lucieniu. 2022

36. Ocena techniczna jakości pracy instalacji ciepłej wody użytkowej w lokalu oraz określenie podstaw prawnych zabezpieczenia dostępu do wodomierzy lokalowych. 2022

35. Ekspertyza techniczna dotycząca przyczyn braku wymaganego ciśnienia wody w budynkach wielorodzinnych przy ulicy Łucka 14A i 16A w Warszawie. 2022

34. Ekspertyza techniczna dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy II Wydział Cywilny dotycząca zastosowania wodomierza głównego w budynku wielorodzinnym. 2022

33. Ekspertyza techniczna dotycząca przyczyn awarii kompensatora mieszkowego DN 4000 na wymienniku paraxlyneu w PKN Orlen. 2021

32. Ekspertyza techniczna dotycząca przyczyn awarii nawilżaczy parowych zamontowanych w instalacji klimatyzacji w budynku Wola Retro. 2021

31. Ekspertyza techniczna dotycząca uszkodzenia sterowania grzejnikami podłogowymi. 2021

30. Ekspertyza techniczna uszkodzonego wymiennika obrotowego centrali wentylacyjnej 30 000 m3/h znajdującej się w budynku siedziby NBP przy ul. Jasnej 12 w Warszawie. 2021

29. Ekspertyza techniczna w zakresie ustalenia przyczyny zalania garaży oraz lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze w budynkach wielorodzinnych nieruchomości Apartamenty Marymont II w Warszawie. 2021

28. Ekspertyza techniczna projektu wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji dla inwestycji: modernizacja poprzez rozbudowę bloku operacyjnego wielospecjalistycznego szpitala samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Nowej Soli. 2021

27. Ekspertyza techniczna zbiornika magazynowego 715 m3 dla Sk ie technology. 2021

26. Ekspertyza techniczna stacji redukcyjnej i instalacji gazowej dla Asseco Poland S.A. 2021

25. Opinia techniczna dotycząca spoin po procesie naprawy rurociągu dmuchu rezerwowego dla Arcelor Mittal w zakładzie w Dąbrowie Górniczej. 2020

24. Opinia techniczna instalacji ogrzewania i chłodzenia dla budynku mieszkalnego w Warszawie. 2020

23. Opinia techniczna dotycząca oceny podstaw technicznych podjęcia przez Radę m. st. Warszawy uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji na terenie nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Lizbońskiej 1. 2020

22. Ekspertyza dotycząca budowy gazociągu DN 500 MOP 5,5 MPa w ramach realizacji zadania: „Modernizacja gazociągu Oświęcim – Szopienice”, w mieście Chełm Śląski – wykonanie tarczowego bloku oporowego w świetle normy BN – 71 8976 – 48. 2020

21. Ekspertyza określająca przyczynę zaistniałej w dniu 15.06. 2019r. awarii na gazociągu  DN 1000 MOP 8,4 MPa  relacji  tłocznia Włocławek – WGR II Gustorzyn w miejscowości Mikanowo. 2020

20. Ekspertyza symulacyjna mes spoiny nr 42/16 – 42W41 na gazociągu DN 1000 na odcinku II: Zdzieszowice – Brzeg. 2020

19. Ekspertyza symulacyjna MES spoiny nr 25/22 – 25W1/4 na gazociągu DN 1000 na odcinku II: Zdzieszowice – Brzeg. 2019

18. Ekspertyza symulacyjna MES owalizacji łuku na gazociągu DN 1000 na odcinku II: Zdzieszowice – Brzeg. 2019

17.  Ekspertyza techniczna dla technologii pompowni “Saska” o wydajności 6000 m3/h, należąca do warszawskiego systemu ciepłowniczego. 2019

16. Projekt powykonawczy instalacji odciągów stanowiskowych substancji powstałych w trakcie procesów produkcyjnych. 2019

15. Koncepcja gospodarki cieplnej i energetycznej dla gminy Kazimierz Biskupi. 2004

14. Ocena oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji kompleksu handlowego Real  w Warszawie. 2004

13. Rozkład przestrzenno-czasowy stężeń imisyjnych głównych zanieczyszczeń pyłowych i gazowych to jest SO2, NO2 i CO na terenie powiatu Malborskiego. 2003

12. Rozkład przestrzenno-czasowy stężeń imisyjnych głównych zanieczyszczeń pyłowych i gazowych to jest SO2, NO2 i CO na terenie powiatu Kolskiego. 2003

11. Wyznaczenie efektu ekologicznego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 przy ulicy Piłsudskiego 51 w Sochaczewie. 2003

10. Wyznaczenie efektu ekologicznego termomodernizacji budynku Zespołu Szkól Specjalnych przy ulicy Ziemowita 3 w Sochaczewie. 2003

9. Program poprawy jakości systemu ciepłowniczego oraz termomodernizacji budynków miasta Gostynin na X edycje konkursu na oszczędność energii w systemach ciepłowniczych. 2003

8. Wyznaczenie efektu ekologicznego dla wybranego wariantu termomodernizacji dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. 2002

7.Rozkład czasowo – przestrzenny zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego dla terenu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. 2002

6. Operat ochrony powietrza dla zakładów Procter & Gamble przy ulicy Zabranieckiej 20 w Warszawie. 2001

5. Ocena oddziaływania na środowisko dla zakładów Procter & Gamble przy ulicy Zabranieckiej 20 w Warszawie. 2001

4. Raport przed prywatyzacyjny Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zduńskiej Woli. 1999

3. Raport przed prywatyzacyjny Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łasku. 1999

3. Ocena oddziaływania na środowisko rozbudowy działu pieluszek Pampers dla zakładów Procter & Gamble przy ulicy Zabranieckiej 20 w Warszawie. 1999

2. Ocena oddziaływania na środowisko budowy kompleksu handlowego Real przy ulicy Al. Krakowska w Warszawie. 1999

1. Operat ochrony powietrza dla zakładów Procter & Gamble przy ulicy Zabranieckiej 20 w Warszawie. 1999